Rules and Regulations

Klauzula na przetwarzanie wizerunku

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych),

niniejszym informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie firma Big Day Event Piotr Nawrot, ul. Kochanowskiego 5/104, 01-864 Warszawa.
  2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w celu obsługi wydarzenia pn. „International Charity Run”, prezentacji materiałów po wydarzeniu i promocji przyszłych edycji wydarzenia w postaci materiałów drukowanych, publikacji na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych na podstawie udzielonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia ogólnego).
  3. Udzielenie zgody przez Panią/Pana na wykorzystanie danych osobowych dziecka w postaci wizerunku jest dobrowolne, lecz jest warunkiem umieszczenia wizerunku w materiałach po wydarzeniu, materiałach drukowanych i na stronach internetowych i portalach społecznościowych. Konsekwencją nieudzielenia zgody na wykorzystanie danych osobowych w postaci wizerunku będzie brak możliwości umieszczenia wizerunku w materiałach po wydarzeniu, materiałach drukowanych, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) przenoszenia danych, c) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.
  5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres p.nawrot@bigdayevent.pl Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie zdjęć i nagrań ze strony internetowej związanej z wydarzeniem „International Charity Run” oraz profili prowadzonych na portalach społecznościowych.
  6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  7. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do czasu prowadzenia strony internetowej wydarzenia „International Charity Run” oraz profili prowadzonych na portalach społecznościowych lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie wizerunku.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
  9. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  10. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Change of image clause

According to Art. 13 sec. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 95/46 / EC in the review (General Regulation on data protection),
notwithstanding that:

  1. The administrator of your personal data will be Big Day Event Piotr Nawrot, ul. Kochanowskiego 5/104, 01-864 Warsaw.
  2. Your child’s personal data in the form of an image may be visible in order to handle events entitled “International Charity Run”, presentation of materials after the event, and support for the further edition of events in the form of printed materials, publication on websites and social networks based on supported consent (in accordance with Article 6(1)(a) of the General Regulation).
  3. The division of your consent to the use of the child’s personal data in the form of an image is correct, but it is part of placing the image in materials after the event, printed materials, and on websites and social networks. The consequence of not giving consent to the use of personal data in the form of an image will not be possible to place the image in materials after the event, printed materials, websites, and social networks.
  4. You have the right to a) access to your data, rectification, deletion, or processing of personal data, b) data provided, c) raising objections to the proceedings – in the cases and on the terms set out in the General Regulation
  5. If the proceedings are carried out on the basis of the consent given to the Administrator, you also have the right to withdraw the consent, as a result, without affecting the legality of the consent, which was made on the basis of consent before its withdrawal. Withdrawal of consent to the processing of personal data can be used by e-mail to the address p.nawrot@bigdayevent.pl. The consequence of withdrawing consent to the processing of personal data will affect the photos and performance of the website related to the “International Charity Run” event and profiles maintained on social networking sites.
  6. Your child’s personal data is not made available to other recipients.
  7. Your child’s personal data is active until the website of the “International Charity Run” event and profiles on social networking sites are maintained or until you withdraw your consent to image processing.
  8. You have the right to lodge complaints with the supervisory authorities – the President of the Office for Personal Data Protection, when it is that your child’s personal data is provided by the administrator contrary to the provisions of the General Regulation.
  9. Your child’s personal data will not work in an automated manner, including in the form of profiling.
  10. Your child’s personal data will not be involved in a member state or international organization

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO

„INTERNATIONAL CHARITY RUN”

  1. Wydarzenie pn. „International Charity Run” organizowane jest przez firmę Big Day Event Piotr Nawrot na zlecenie Rotary Club Warszawa Goethe.
  2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 28.05.2023 w godzinach 9.00 – 19.00.
  3. Wydarzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat z podziałem na kategorie wiekowe: 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12; 13-15; 16-18 rok życia.
  4. Wydarzenie ma charakter charytatywny. Wszystkie środki otrzymane od uczestników zostaną w całości przekazane na wyznaczone przez Fundację cele dobroczynne.
  5. Dziecko może wziąć udział w wydarzeniu wyłącznie po rejestracji dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz po odebraniu Pakietu Startowego w dniu wydarzenia.
  6. Rejestracji należy dokonać online nie później niż do dnia 25.05.2023 r. Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymany e-mail, a także dowód wpłaty na cele charytatywne.
  7. Podczas odbioru Pakietu Startowego rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest podpisać oświadczenie iż zapoznał się z regulaminem „International Charity Run” oraz, że zgłoszone dziecko bierze udział w nim na jego odpowiedzialność.
   Jednocześnie oświadcza że nie będzie wnosić żadnych skarg wynikających z ewentualnego uszczerbku na zdrowiu jego dziecka, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka dla potrzeb związanych z organizacją i promocją wydarzenia.
  8. Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci podczas wydarzenia.
  9. Rodzice / prawni opiekunowie odpowiadają za szkody wyrządzone przez ich dzieci.
  10. Uczestnicy mogą korzystać ze wszystkich proponowanych atrakcji podczas wydarzenia z uwzględnieniem podziału wiekowego.
  11. Uczestnicy zabaw muszą przestrzegać poleceń organizatora i animatorów.
  12. Na terenie wydarzenia psy należy prowadzić na smyczy i w kagańcu. Wprowadzanie psów do strefy biegowej jest zabronione.
  13. Wnoszenie napoi alkoholowych i niebezpiecznych przedmiotów na teren wydarzenia jest niedozwolone.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestnika z terenu wydarzenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu i/ lub instrukcji organizatora i/ lub animatora.
  15. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z regulaminem. 
  16. Udział w „International Charity Run” oznacza akceptację zasad i przepisów wydarzenia

REGULATIONS OF THE CHARITY RUN

  1. The event entitled “International Charity Run” is organized by Big Day Event Piotr Nawrot on behalf of Rotary Club Warszawa Goethe.
  2. The event will take place on May 28, 2023, from 9.00 am to 7.00 pm.
  3. The event is intended for children aged 3 to 18, divided into age categories: 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12; 13-15; 16-18 years old.
  4. The event is of a charitable nature. All funds received from participants will be donated in full to charitable purposes designated by the Foundation.
  5. A child may take part in the event only after the child is registered by the parent or legal guardian and after collecting the Starter Pack on the day of the event.
  6. Registration should be made online no later than May 25, 2023. The confirmation of registration is the e-mail received, as well as proof of payment for charity.
  7. When collecting the Starter Pack, the parent or legal guardian is obliged to sign a statement that he has read the regulations of the “International Charity Run” and that the registered child participates in it at his own risk.
   At the same time, he declares that he will not bring any complaints arising from any damage to his child’s health, and consents to the processing of personal data and the child’s image for the needs related to the organization and promotion of the event.
  8. Parents / legal guardians are fully responsible for their children’s behavior during the event.
  9. Parents / legal guardians are responsible for damage caused by their children.
  10. Participants can use all the proposed attractions during the event, considering the age division.
  11. Participants of the games must follow the instructions of the organizer and animators.
  12. Dogs must be kept on a leash and muzzled in the event area. Dogs are not allowed in the running zone.
  13. Bringing alcoholic beverages and dangerous items into the event area is not allowed.
  14. The organizer reserves the right to ask the participant to leave the event area due to non-compliance with the rules and/or instructions of the organizer and/or animator.
  15. Participants are required to read the regulations.
  16. Participation in the “International Charity Run” means acceptance of the rules and regulations of the event.

 

back to top